Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szukamprawnika.pl

 

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:

 1. Usługodawca – E-prawnik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777) przy ul. Cynamonowa 2/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000725149, REGON: 369804913, NIP: 9512458669, kapitał zakładowy 5.000 złotych.
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.szukamprawnika.pl.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała Rejestracji w Serwisie, lub (ii) dokonała rejestracji w Serwisie z wykorzystaniem serwisu Facebook, lub (iii) dokonała rezerwacji terminu u Specjalisty za pomocą Kalendarza Wizyt, lub (iv) skorzystała z funkcjonalności zadawania pytań Specjalistom.
 5. Specjalista (profesjonalista)– Użytkownik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, rzecznikiem patentowym, biegłym sądowym, tłumaczem przysięgłym, mediatorem stałym, komornikiem, notariuszem, syndykiem, lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń pomocy prawnej lub związanej z wymiarem sprawiedliwości.
 6. Kancelaria – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń pomocy prawnej.
 7. Właściciel – Użytkownik, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Kancelarię. Uprawnienia te są nie weryfikowane przez Usługodawcę.
 8. Profil – zbiór informacji na temat Specjalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
 9. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
 10. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, dotyczący Użytkowników lub Specjalistów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.
 11. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 12. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Specjalistach skatalogowanych według województw, miast i kategorii;
  2. udostępnia wyszukiwarkę Specjalistów i Kancelarii;
  3. powiadamia o nowych informacjach;
  4. umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań zweryfikowanym Specjalistom;
  5. umożliwia zweryfikowanym Specjalistom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do opinii Użytkowników oraz odpowiadanie na zadane pytania;
  6. umożliwia rezerwację terminu u Specjalistów i w Kancelariach, które udostępniły taką możliwość.
  7. Informacje i opinie o Specjalistach i Kancelariach publikowane są w formie rankingów.
 2. Pozycja Specjalisty w wynikach wyszukiwania w Serwisie może zależeć w szczególności od takich czynników jak dostępność terminów w Kalendarzu Wizyt, poziom lub jakości uzupełnienia Profilu oraz zawarta z Usługodawcą odpłatna umowa.
 3. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Specjalistach i Kancelariach.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami o Specjalistach oraz korzystać z wyszukiwarki.
 3. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Specjalisty za pomocą Kalendarza Wizyt, pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.
 4. Użytkownik może również:
  1. dodawać i poprawiać informacje o Specjalistach i Kancelariach;
  2. uruchomić usługę powiadamiania o nowych informacjach;
  3. zadawać pytania zweryfikowanym Specjalistom;
  4. zgłaszać nadużycia.
 5. Użytkownik może uruchomić usługę powiadamiania o nowych informacjach. Usługę powiadamiania uruchamia się po zarezerwowaniu terminu za pomocą Kalendarza Wizyt lub kliknięciu w znak graficzny na Profilu danego Specjalisty.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 7. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Specjalisty lub Kancelarii za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Kalendarza Wizyt. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Wizyt terminu z przyczyn leżących po stronie Specjalisty lub Kancelarii. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Serwisu.

 

§4. Dodawanie informacji o Specjalistach i Kancelariach; zadawanie pytań Specjalistom

 1. Informacje o Specjalistach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Specjalisty.
 2. Informacje o Specjalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Specjalisty.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu.
 4. Niedozwolone jest umieszczanie przez Specjalistów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami.
 5. Niedozwolone jest umieszczanie informacji, które nie są zgodne z prawdą.
 6. Informacje, nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w informacjach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji, a już opublikowane informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, przekazywanych przez Użytkowników lub Specjalistów.
 9. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zadawanych Specjalistom.

 

§5. Profile Specjalistów, zweryfikowane Profile

 1. Utworzenie Profilu nowego Specjalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. Podstawowe informacje o Profesjonaliście obejmują: Nazwisko, Imię, Tytuł zawodowy, Nr wpisu na listę, Okręg działania, Miasto, Specjalizacja, Nazwa kancelarii, Adres kancelarii. Pozostałe dane stanowią dane dodatkowe.
 3. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Specjalisty.
 4. Jeden Specjalista może mieć wyłącznie jeden Profil. Profile powtarzające się mogą zostać usunięte.
 5. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem “imię i nazwisko” można wpisać wyłącznie imię i nazwisko danego Specjalisty. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.
 6. Każdy Specjalista może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje zawarte na Profilu utworzonym uprzednio w Serwisie. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 7. Profil utworzony lub potwierdzony przez Profesjonalistę oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”.
 8. Specjalista może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Specjalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów), nie stanowiących własności Specjalisty. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu. Dozwolone jest zamieszczenie logotypu Kancelarii.
 9. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Specjalisty.
 10. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 11. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Specjalisty, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 

§6. Profile Kancelarii, zweryfikowane Profile

 1. Utworzenie Profilu nowej Kancelarii wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o niej.
 2. Podstawowe informacje o Kancelarii obejmują: nazwę Kancelarii, kategorię, województwo, miejscowość, a także dane adresowe i kontaktowe. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Kancelarii.
 3. Każda Kancelaria może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Kancelarii. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. Profil Kancelarii może dotyczyć tylko jednej fizycznej lokalizacji Kancelarii. Jeżeli Kancelaria ma kilka fizycznych lokalizacji, to każda z tych lokalizacji powinna zostać objęta osobnym Profilem.
 5. Właściciel może utworzyć Profil Kancelarii lub potwierdzić informacje zawarte na już istniejącym Profilu Kancelarii. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 6. Właściciel może zamieszczać w ramach Profilu Kancelarii jedynie logotyp Kancelarii. Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu zamieszczonego przez siebie w Serwisie. W przypadku, gdy na logotyp Kancelarii udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 7. Zabronione jest zamieszczanie logotypów nielicujących z charakterem Serwisu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Właściciela o tym fakcie.
 8. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Kancelarii, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

 

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez (i) rejestrację w Serwisie, lub (ii) rejestrację w Serwisie za pomocą serwisu Facebook, Google lub (iii) zarezerwowanie terminu u Specjalisty za pomocą Kalendarza Wizyt, lub (iv) zadanie pytania zweryfikowanemu Profesjonaliście, lub rejestrację w Serwisie Specjalisty i wykupienie właściwego abonamentu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Specjalista lub Właściciel:
  1. potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych;
  2. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Specjalista lub Właściciel przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony, a w przypadku Specjalisty do chwili utraty ważności abonamentu.
 6. W celu Rejestracji Użytkownik lub Specjalista wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://www.szukamprawnika.pl.
 7. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 8. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 9. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@szukamprawnika.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Specjalistom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 11. Rejestracja nowego Profilu lub przejęcie przez Profesjonalistę istniejącego Profilu wymaga wypełnienia formularza. Specjalista może zostać poproszony o weryfikację posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu. W tym celu niezbędne będzie przesłanie do Usługodawcy, w wyznaczonym terminie, skanów dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu lub przesłanie numeru uprawnień. Przesyłane przez Profesjonalistę informacje służą wyłącznie potwierdzeniu jego prawa do wykonywania zawodu. Brak przekazania powyższych informacji może skutkować brakiem możliwości utworzenia lub przejęcia Profilu.
 12. Użytkownik będący Właścicielem potwierdza swoje uprawnienia do administrowania Profilem Kancelarii. W takim przypadku Usługodawca rejestruje Użytkownika jako Właściciela.
 13. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 14. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Specjalisty zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się w związku z zawartą umową. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 16. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 17. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 18. Użytkownik, Specjalista lub Właściciel może rozwiązać umowę poprzez skasowanie swojego Konta. Skasowanie Konta przez Profesjonalistę lub Właściciela nie powoduje usunięcia jego Profilu oraz danych na nich zamieszczonych, w tym danych osobowych.
 19. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług nie powoduje usunięcia Profilu oraz danych na nich zamieszczonych, w tym danych osobowych.
 20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Specjalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Ust. 19 stosuje się.
 21. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.
 22. Zawarcie umowy o świadczenie Usług w Serwisie na rzecz Specjalisty, odbywa się według niemniejszego Regulaminu oraz Załącznika Zasady zamieszczenia informacji przez Specjalistów.

 

§8. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, Kancelarię lub Profesjonalistę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Kancelarii Specjalistów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Użytkownik, Kancelaria lub Specjalista ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Specjalisty. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Specjalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

 

§9. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku "zgłoś nadużycie". Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt@szukamprawnika.pl.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Specjalisty.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika, Kancelarię lub Profesjonalistę w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: kontakt@szukamprawnika.pl.
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownik i Specjalista ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Załącznik do Regulaminu.

Zasady zamieszczania informacji przez Specjalistów.

 1. Informacja Specjalisty - to informacja zamieszczana w Profilu Specjalisty w serwisie https://www.szukamprawnika.pl. Informacja Specjalisty podlega opłacie.
 2. Potwierdzenie Zamówienia - to komunikat wyświetlany przez system płatniczy współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu usługi Wyróżnienia Ogłoszenia.
 3. Po dokonaniu zakupu Informacji Specjalisty, Usługodawca wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia oraz fakturą VAT, które jest jedynym dowodem zapłaty za Informacji Specjalisty wydawanym przez Usługodawcę.
 4. Wysokość opłat za Informację Specjalisty zostanie ujawniona podczas procesu zamieszczania Profilu.
 5. Wysokość opłat za Informację Specjalisty uzależniona jest od kategorii w której zostaje zamieszczone oraz od wybranego abonamentu. Szczegółowy cennik do wglądu tutaj.
 6. Użytkownikom wystawiane są faktury VAT z automatu.
 7. Publikacja Informacji Specjalisty następuje tak szybko, jak to możliwe i wykonalne. Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, Informacja Specjalisty nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Informacji Specjalisty oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Informacji Specjalisty w Serwisie.
 8. Informacji Specjalisty będzie publikowane w Serwisie przez okres wybrany przez Użytkownika, według abonamentu.
 9. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Profilu Specjalisty lub Kancelarii przed wygaśnięciem okresu abonamentu, ponowna reaktywacja abonamentu nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
 10. W przypadku usunięcia Profilu Specjalisty lub Kancelarii przez Usługodawcę z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, wykorzystana jednostka w ramach wykupionego abonamentu nie podlega zwrotowi.
 11. Płatności umożliwiające wystawienie faktury będą dostępne przez 6 miesięcy.
 12. Faktury wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc. Faktury wystawione po upływie 7 dni od zakończenia miesiąca będą zawierać dodatkową adnotację: „Faktura została wystawiona na żądanie klienta po upływie 7 dni od wykonania usługi. Podatek należny wykazany na fakturze został rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym, poprzedzającym jej wystawienie”.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie.
 14. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 15. Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:
  1. edycję treści dokumentu,
  2. komentowanie,
  3. wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
  4. montaż dokumentu,
  5. kopiowanie zawartości dokumentu,
  6. wydzielanie stron.
 16. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 15 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.
 17. Użytkownik otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 18. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę w formie papierowej będzie miał taką możliwość w zakładce „Płatności do faktury”. Wybranie takiej formy wyklucza późniejsze wnioskowanie o fakturę w formie elektronicznej i odwrotnie: wybranie faktury w formie elektronicznej uniemożliwia wybranie formy papierowej.
 19. Faktury w formie elektronicznej, jak i papierowej zawierają podatek VAT w wysokości stawki podstawowej.
 20. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne dla konta Użytkownika przez okres 7 lat.
 21. Niniejszy załącznik stanowi integralną część Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości słowa pisane z dużej litery mają znaczenie definicji zawartych w Regulaminie.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Załącznikiem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu.

 

 

Załącznik do Regulaminu.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@szukamprawnika.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji Profilu Specjalisty).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

E-prawnik Sp. z o. o.

ul. Cynamonowa 2/8

02-777 Warszawa

kontakt@szukamprawnika.pl

Ja ................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu https://www.szukamprawnika.pl. Data zawarcia umowy to ......................