umowa najmu - wzór do wypełnienia

UMOWA NAJMU MIESZKANIA Zawarta w dniu …………….. roku w ……………………………….. pomiędzy: (data) (miejscowość) …………………………………………………………………………………………………………….. (imię, nazwisko, PESEL właściciela mieszkania ) …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. (adres, miejsce zamieszkania) zwaną dalej w treści umowy „Wynajmującą” a ………………………………………………………………………………………………………………. (imię, nazwisko, PESEL) ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… (adres, miejsce zamieszkania) zwanym dalej w treści umowy „Najemcą” o następującej treści: § 1 Wynajmująca oświadcza, że jest jedyną właścicielką lokalu mieszkalnego nr ………. o łącznej powierzchni …………. m2 składającego się z: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… położonego w …………………………………………………………………………………………………………………………….. (miejscowość, dokładny adres) § 2 Wynajmująca oddaje najemcy do wyłącznego użytkowania lokal mieszkalny opisany w § 1 wraz z wyposażeniem – w załączeniu lista przedmiotów. (dowolnie) § 3 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony/oznaczony, a wydanie lokalu najemcy następuje w dniu dzisiejszym (dzień podpisania umowy). § 4 W dniu zawarcia umowy najemca wpłaca do rąk własnych wynajmującej kwotę ……………………………………... zł (……………………………………………….złotych) tytułem kaucji, która ma (wysokość kaucji słownie) stanowić zabezpieczenie roszczeń wynajmującej z tytułu najmu i z tytułu naprawienia ewentualnych szkód. § 5 Przez czas trwania umowy najmu najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wynajmującej czynszu najmu w kwocie ………………………………………………………………………...zł (……………………………………………………………………………………………………………………………………….złotych) (wysokość czynszu słownie) miesięcznie płatnej do ………………... dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. § 6 Opłaty związane z eksploatacją lokalu min. opłaty za zużytą energię, wodę, gaz, a także telewizję, Internet i telefon pokrywa najemca. § 7 Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania przedmiotowego lokalu jedynie do celów mieszkaniowych. § 8 Po ustaniu umowy najmu najemca zobowiązuje się zwrócić lokal mieszkalny wynajmującej w stanie niepogorszonym za pokwitowaniem. § 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz w przedmiocie wypowiedzenia umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. § 10 Zmiana umowy najmu wymaga formy pisemnej. § 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. (najemca) (wynajmujący) załącznik: lista przedmiotów znajdujących się w lokalu