umowa zlecenia - wzór do wypełnienia

UMOWA ZLECENIE nr …. Zawarta w dniu …………………………………. roku w ………………………..……….. pomiędzy: ( data ) ( miejscowość ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ( nazwa przedsiębiorcy, spółki ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( adres, NIP, REGON ) zwaną dalej w treści umowy „Zleceniodawca” reprezentowaną przez…………………………………………………………………………………………………….. ( imię, nazwisko, PESEL osoby reprezentującej zleceniodawcę) działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………………………………………………. a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( imię, nazwisko , PESEL zleceniobiorcy ) legitymującym się dowodem osobistym nr.…………………………………………………………………….. zamieszkałym …………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej w treści umowy „Zleceniobiorca” o następującej treści: § 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej pracy (usługi) – ....................................................................................................................................................................... ( opis zlecenia, usługi ) § 2 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………. do dnia ……………... roku. § 3 Za wykonaną pracę, po jej przyjęciu przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie ……………... brutto za każdą przepracowaną godzinę na podstawie wystawionego rachunku. § 4 Wynagrodzenie zostanie wypłacone Zleceniobiorcy przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy do 20 dnia miesiąca, za czynności wykonane w miesiącu poprzednim. § 5 Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca będzie świadczyć usługi w wybranym przez siebie terminie. § 6 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. § 7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ( podpisy stron )