Jak zatrudnić pracownika sezonowego? - Nowe zasady zatrudniania pracowników sezonowych w 2018 roku

Wraz z przyjściem pory letniej we wszystkich z trzech sektorów gospodarki (rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka) pojawia się potrzeba zatrudnienia większej liczby pracowników. Z prowadzonych przez Państwo raportów wynika, że z pracy sezonowej korzysta prawie milion pracowników. Część z nich to uczniowie i studenci, jednak ponad połowę stanowią cudzoziemcy. Decydując się na zatrudnienie pracownika sezonowego warto znać zasady, które wiążą pracodawcę.

 

Trzy formy zatrudnienia pracownika sezonowego:

 

 • umowa o pracę na czas określony – umowa uregulowana przepisami kodeksu pracy, do których stosować muszą się obie strony. Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS i odprowadzania za niego składek, a po wygaśnięciu umowy wydania świadectwa pracy. Natomiast, pracownik wraz z zatrudnieniem nabywa wszystkie prawa pracownicze, min. prawo do co najmniej minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 roku wynosi 2100 zł brutto miesięcznie, prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,  prawo do urlopu – proporcjonalnie do wymiaru etatu.
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej - pomiędzy stronami dochodzi do zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W tym przypadku pracownik nie nabywa prawa do urlopu oraz świadczenia chorobowego. Koszty po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy są znacznie niższe niż w przypadku umowy o pracę na zasadach określonych w kodeksie pracy, dlatego jest to forma zatrudnienia najbardziej popularna i dominująca w wielu branżach. Minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia w 2018 roku wynosi 13,70 zł brutto.
 • zatrudnienie pracownika za pośrednictwem agencji pracy – pracodawca korzysta z usług pracowników wybranej agencji pracy, z którą łączy go stosowna umowa. Nie jest to dla pracodawcy tańsza forma wyboru pracownika, jednak mniej skomplikowana pod względem prawnym i formalnym.

 

Jak zatrudnić pracownika młodocianego do prac sezonowych?

 

Do prac sezonowych zatrudnić można dzieci powyżej 13 roku życia, choć zgodnie z definicją pracownikiem młodociany jest osoba pomiędzy 16 a 18 rokiem życia (od 1 września 2018 roku granica ta zostanie obniżona do lat 15). Pracownik młodociany może samodzielnie nawiązać stosunek pracy, w przypadku osoby poniżej 16 roku życia niezbędna jest zgoda jego rodzica lub przedstawiciela ustawowego oraz  zgoda właściwego inspektora pracy.

Kodeks pracy w sposób szczególny normuje zatrudnianie młodocianych także do prac sezonowych i tak, pracownik młodociany:

 • poniżej 16 roku życia nie może pracować więcej niż 6 godzin na dobę
 • który ukończył lat 16 nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę
 • nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych
 • jeśli pracuje więcej niż 4,5 godziny należy mu się 30 minutowa przerwa wliczona do czasu pracy.

 

Jak zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych?

 

W 2018 roku weszły w życie nowe zasady ułatwiające zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy, Armenii, Rosji, Białorusi, Gruzji i Mołdawii w stosunku, do których nie trzeba będzie wykonywać tzw. testu rynku pracy. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami obywatele tych państw mogą wykonywać prace sezonowe na terenie Polski do 9 miesięcy w roku (o połowę dłużej niż poprzednio) w ciągu kolejnych trzech lat kalendarzowych.


Wprowadzone w styczniu 2018 roku zezwolenia na pracę sezonową, dotyczą trzech sektorów - rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki. W rolnictwie i ogrodnictwie zezwolenie na pracę sezonową wydaje się dla obcokrajowców zatrudnionych przy uprawach rolnych, chowie i hodowli zwierząt, w łowiectwie z wyłączeniem działalności usługowej. Natomiast w turystyce cudzoziemiec może zostać zatrudniony na podstawie zezwolenia w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Zgodnie z nowymi przepisami, by pracownik sezonowy z jednego z sześciu powyżej wskazanych państw mógł pracować w Polsce pracodawca zobowiązany jest:

 

 • wystąpić z wnioskiem do właściwego PUP (Powiatowy Urząd Pracy) o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej
 • podpisać z cudzoziemcem umowę, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język dla niego zrozumiały
 • wykonać kserokopię dokumentu pobytowego cudzoziemca
 • zatrudnić cudzoziemca na warunkach zawartych w zezwoleniu lub w oświadczeniu
 • dokonać zgłoszenia pracownika do ZUS – w zależności od zawartej umowy
 • wypełnić obowiązki informacyjne.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje właściwy starosta na wniosek pracodawcy po zaistnieniu dwóch przesłanek:

 • uzgodnione z cudzoziemcem wynagrodzenie nie jest niższe niż obowiązująca w tym czasie płaca minimalna
 • pracodawca nie znalazł osób zainteresowanym podjęciem u niego pracy na lokalnym rynku.

 

W przypadku, kiedy cudzoziemiec jeszcze nie przebywa w Polsce, a dopiero stara się o wjazd do naszego kraju starosta weryfikuje wniosek pracodawcy i wpisuje go do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, wydając jedynie stosowne zaświadczenie, które stanowi podstawę do uzyskania wizy. Następnie po przyjeździe cudzoziemca do Polski, pracodawca o fakcie tym informuje PUP i dopiero po tym zgłoszeniu starosta wydaje pozwolenie na wykonywanie pracy sezonowej.

 

Jak zatrudnić pracownika sezonowego do pracy w gospodarstwie?

 

Rok 2018, to także zmiany dla rolników zatrudniających pracowników do pracy w swoich gospodarstwach. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek zawierania porozumienia o pomocy przy zbiorach pomiędzy prowadzącym gospodarstwo rolne, a osobą zatrudnioną.

 

Umowa o pomocy przy zbiorach może dotyczyć :

 • zbierania chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich
 • usuwania zbędnych części roślin
 • klasyfikowania lub sortowania zerwanego lub zebranego chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich
 • wykonywania innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania i sprzedaży
 • wykonywania innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

 

Na podstawie zawartego pisemnie  porozumienia właściciel gospodarstwa będzie zobowiązany do:

•  opłacania za pracownika składki zdrowotnej, wypadkowej, chorobowej i macierzyńskiej w wysokości identycznej jak za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej , w terminie do dnia 15 każdego miesiąca

•  dokonania zgłoszenia pracownika  do ubezpieczenia w terminie 7 dni.

 

Zawarcie przedmiotowej umowy gwarantuje pracownikowi sezonowemu prawo do odszkodowania w sytuacji, gdyby doszło do wypadku podczas pracy w gospodarstwie rolnym, w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie.

Umowa o pomocy przy zbiorach nie może być zawarta na okres dłuższy niż 180 dni (6 miesięcy).

 

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników sezonowych wprowadzone w ostatnim czasie, nakładają na pracodawców szereg obowiązków, z których muszą się oni wywiązać, by działać zgodnie z obowiązujący prawem i nie narażać się na odpowiedzialność prawnofinansową. Na naszym portalu, do Państwa dyspozycji pozostają znakomici adwokaci, radcowie prawni, biura rachunkowe, podmioty udzielające profesjonalnej pomocy także w kwestii pracowników sezonowych, zatrudniania cudzoziemców i osób młodocianych. Dobry prawnik może szybko i skutecznie wyjaśnić nawet najbardziej dla Państwa skomplikowaną kwestię.