Jak złożyć pozew o rozwód?

Kto może wystąpić o rozwód? Z pozwem o rozwód może wystąpić każdy z małżonków, składając pozew do właściwego wydziału sądu  okręgowego, w rejonie którego  małżonkowie wspólnie ostatnio zamieszkiwali (jeśli chociaż jedno z nich nadal tam przebywa). Zobacz wykaz sądów Jeśli zaś małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, pozew należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (pozwanej). W sytuacji, gdy nie można ustalić jego miejsca zamieszkania, pozew wnosi się do sądu właściwego dla okręgu powoda.

Pozwany to osoba, przeciwko której wszczęto postępowanie sądowe.

Powód to osoba wnosząca sprawę do sądu.

Kiedy można wnieść pozew o rozwód? Tylko wtedy kiedy nastąpił rozkład pożycia. Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zaś zupełny, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi  (zobacz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r. I ACa 51/2010).

Jak złożyć pozew o rozwód? W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew .

Pozew powinien zawierać następujące dane:

  •  imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu)
  •  imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka)

 W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:

  •  orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
  •  orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
  •  orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci

Pozew powinien zawierać uzasadnienie w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa
  • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie.

 

Czy ważne jest orzeknie o winie przy rozwodzie? Orzeczenie o winie a alimenty.

Pamiętaj to czy powstaje obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami po rozwodzie zależy od tego, które z nich jest winne rozkładu pożycia.

Kto płaci alimenty po rozwodzie?

  • małżonek niewinny ma obowiązek alimentacyjny w stosunku do drugiego tylko wtedy, gdy ten ostatni również nie ponosi winy za rozkład pożycia;
  • małżonek, który został uznany winnym rozkładu pożycia małżeńskiego obowiązany jest dostarczać środków utrzymania małżonkowi niewinnemu bez względu na to czy znajduje się on w niedostatku i małżonkowi, który również ponosi winę rozkładu pożycia, jeżeli znajduje się w niedostatku.

Jaka jest wysokość alimentów po rozwodzie? Wysokość alimentów uzasadniona jest z jednej strony usprawiedliwionymi potrzebami małżonka uprawnionego, z drugiej zaś możliwościami zarobkowymi i majątkowymi małżonka zobowiązanego. Ustaloną przez sąd kwotę alimentów można zmienić w razie zmiany stosunków.

 

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalisty. Polacy hołdują zasadzie „ja wiem lepiej”, potrafimy sami sobie znaleźć chorobę i ją wyleczyć, nauczyć się pisania języków obcych z tv oraz napisać każde pismo procesowe i obronić się przed sądem. W czasach Internetu jesteśmy pewni, że to możemy wszystko wyguglować lub znaleźć na forach internetowych, a pomoc adwokata lub racy prawnego jest zbyteczna. To błędne myślenie. Pamiętaj są rzeczy które będą rzutować na całe twoje życie. Błędy które popełnisz są często nie odwracalne, skorzystaj więc z naszych specjalistów. Np. To czy powstaje obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami po rozwodzie zależy od tego, które z nich jest winne rozkładu pożycia.