Polityka Ochrony Prywatności

E-prawnik sp. z o.o., jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej Spółce danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Szukamprawnika.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Serwis Szukamprawnika.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji oraz opinii o prawnikach i kancelariach prawnych, oraz osobach związanych z wymiarem sprawiedliwości (np. biegłych sądowych, mediatorach, tłumaczach przysięgłych) w związku z czym dane tych podmiotów są powszechnie dostępne dla wszelkich osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Szukamprawnika.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Szukamprawnika.pl używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez Użytkowników. Cookies są ponadto używane w celach komercyjnych na potrzeby wyświetlania spersonalizowanych treści marketingowych o Szukamprawnika.pl na innych stronach internetowych. Treści marketingowe są oparte między innymi na historii przeglądania danego Użytkownika.

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych:

  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Adres e-mail.

Ponadto, należy określić hasło używane w serwisie.

Od Specjalistów wymagane jest również podanie:

  • Tytuł zawodowy.

Osoby wykonujące zawód prawnika lub podobny bez konieczności legitymowania się prawem wykonywania zawodu, mogą zamieści dane w serwisie Szukamprawnika.pl pod warunkiem posiadania wyższego wykształcenia prawniczego (mgr) lub właściwych kwalifikacji (np. wpis na listę biegłych, tłumaczy, mediatorów).

W Profilu Specjalisty wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji (obowiązkowe). Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Specjalistę opcjonalnie.

Podczas rezerwacji terminu u Specjalisty za pośrednictwem Kalendarza Wizyt konieczne jest podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Dane te są wprowadzane do oprogramowania, którego dysponentem jest Specjalista i mogą być widoczne dla również dla personelu pomocniczego Specjalisty lub Kancelarii. W polu „informacje dla Specjalisty” zabronione jest opisywanie informacji objętych tajemnicą chronioną (w tym tajemnicą śledztwa, radcowska, adwokacką itp.) - pole to służy wyłącznie do przekazania informacji technicznych dotyczących rezerwacji terminu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i Specjalistę jest E-prawnik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cynamonowej 2/8 (02-777 Warszawa). E-prawnik sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Szukamprawnika.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

E-prawnik sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Specjalisty w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Specjalisty E-prawnik sp. z o.o. przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Specjalisty.

Udostępnione przez Użytkownika lub Specjalistę dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Szukamprawnika.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez E-prawnik sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych, po uprzednim uzyskaniu zgody.

Informacje zamieszczane na Profilach Specjalistów i Kancelarii są publicznie dostępne dla wszystkich.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez E-prawnik sp. z o.o. (administratora danych).

Użytkownik lub Specjalista w każdej chwili ma prawo wglądu do swoich danych oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Szukamprawnika.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa E-prawnik sp. z o.o. może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika lub Specjalisty osobom trzecim. m.in. dla celów związanych z ochroną ich prawnie chronionych interesów (np. praw autorskich lub dóbr osobistych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt naruszenia jego prawnie chronionych interesów oraz przedstawić dowody uprawdopodabniające dokonanie naruszenia. Ponadto, dane mogą zostać udostępnione osobom trzecim na podstawie umowy zawartej ze E-prawnik sp. z o.o.. E-prawnik sp. z o.o. może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych (sądy, prokuratura, Policja). Listy elektroniczne kierowane do E-prawnik sp. z o.o. są archiwizowane i mogą w niektórych przypadkach być wykorzystane przez przez E-prawnik sp. z o.o. lub inny uprawniony podmiot do celów prowadzonych postępowań lub w innych celach zgodnych z prawem.

E-prawnik sp. z o.o. nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w Szukamprawnika.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik lub Specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Szukamprawnika.pl odsyłacz (link).

E-prawnik sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom i Profesjonalistom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Szukamprawnika.pl. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.